REGULAMIN KONKURSU “10 lat dziecięcej radości z SIMBĄ”

REGULAMIN KONKURSU  “10 lat dziecięcej radości z SIMBĄ”

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Organizatorem Konkursu jest
SIMBA Group sp. z o.o.
ul. Zimna 15
20-204 Lublin
NIP 946-26-47-108
REGON 061646358
zwaną dalej SIMBA

2.
Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w okresie od 10.05.2024 do 31.12.2024

3.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, jak również różnego rodzaju placówki m.in. szkoły, przedszkola, gminy, spółdzielnie, hotele, restauracje.
2.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja powyższego regulaminu, przez co rozumie się, termin przesłania komentarza.

b)
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojej osoby, jak i komentarza konkursowego przez SIMBA Group w działaniach reklamowo-promocyjnych na wszelkich nośnikach promocyjnych. Przetwarzanie wizerunku będzie odbywało się na podstawie RODO: Art.6 pkt. 1 podpunkt f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3
PRZEBIEG KONKURSU

  • Każdego miesiąca, począwszy od kwietnia do grudnia, ogłaszany będzie konkurs polegający na wymyśleniu sloganu dla firmy SIMBA.
  • Slogan może być przedstawiony w dowolnej formie, takiej jak tekst, wideo, wierszyk, piosenka itp.
  • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło konkursowe w danym miesiącu.
  • Zwycięzca każdego miesięcznego konkursu otrzyma bujak na plac zabaw.
  • W grudniu odbędzie się finałowy konkurs, w którym weźmie udział każdy uczestnik, który zgłosił slogan w dowolnym miesiącu od kwietnia do grudnia.
  • W finale zostaną wyłonione trzy najlepsze slogany, których autorzy otrzymają nagrody główne: zestaw Ocean ZZO-004 wraz z darmową dostawą i montażem (1. miejsce), telewizor 50 cali Philips (2. miejsce), laptop (3. miejsce).
  • Ponadto, w finale zostanie przyznanych również 100 nagród pocieszenia – zastawy gadżetów z logo SIMBA Group.

4
WYMAGANIA FORMALNE

1
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

2.
Slogan musi być oryginalny i nie może naruszać praw autorskich ani praw osób trzecich.

3.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

4.
Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w nowym poście i w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie (w zależności gdzie dodał komentarz).

5.
Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6.
Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie Firma SIMBA Group
sp. z o.o..

 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.
Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie autentycznego konta na Facebooku lub Instagramie, czyli konta założonego minimum miesiąc przed ogłoszeniem konkursu.

2.
W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, których konta zostaną uznane za autentyczne, wszystkie pozostałe komentarze nie będą brane pod uwagę.

3.
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

6
JURY

1.
W skład Jury wchodzi Zarząd i Udziałowcy spółki.

2.
Wybór zwycięskich komentarzy przez Jury odbywa się w trzech etapach:

2.1.
Etap wstępny – przewodniczący Jury dokona weryfikacji i potwierdzi czy komentarze i konta uczestników są zgodne z regulaminem.

2.2
Etap I – obrady Jury, podczas których wyłonione zostaną comiesięczne komentarze zwycięske.

2.3

Etap II – głosowanie, w wyniku którego wyłonione zostaną komentarze przechodzące do finału.

2.4

Etap III – obrady, gdzie jury wyłania trzech zwycięzców konkursu – autorów sloganów zajmujących pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 100 nagród pocieszenia.

3.
Każdy z Jurorów jest zobowiązany do:
3.1.
Akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu, przestrzegania zasad pracy Jury zawartych w niniejszym Regulaminie,
3.2.
Pełnego, aktywnego, zgodnego z wymaganiami Regulaminu uczestnictwa w pracach Jury (zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie Konkursu).

7

Obowiązek podatkowy 

1.

Podmiot przekazujący wygraną, czyli organizator konkursu SIMBA Group pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10% kwoty od wygranej.

8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od czasu opublikowania go na stronie.

Translate »