AKCJA LAS SIMBY – Regulamin

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Celem akcji “Las SIMBY” jest promowanie ekologii i troski o środowisko naturalne poprzez posadzenie drzewa za każdy zakupiony plac zabaw.

1.1
Miejsce prowadzenia oferty – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z oferty może skorzystać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Szczegółowe warunki oferty.

2.1
Akcja “Las Simby” polega na tym, że firma SIMBA Group zobowiązuje się do posadzenia drzewa za każdy zakup urządzeń rekreacyjnych, który przekracza minimalną kwotę zakupu wynoszącą 20 000 zł brutto. Każdy klient, który spełni ten warunek, otrzyma również certyfikat potwierdzający posadzenie drzewa w ramach akcji.

2.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.3
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.4
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Translate »