Promocja Czerwcowa

Czerwiec miesiącem promocji

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania promocji: 03.06.2024 r. – 30.06.2024 r.

1.2
Miejsce prowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z promocji może skorzystać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2

Szczegółowe warunki promocji.

2.1
Promocja polega na zaoferowaniu  Uczestnikom wielu promocji, w których skład wchodzą rabaty na urządzenia, darmowa dostawa, montaż gratis, darmowa wizualizacja, gwarancja do 6 lat.

Promocja dotyczy urządzeń katalogowych.

2.2 

Rabat nie będzie uznawany w przypadku  modyfikacji, zmiany koloru, itp. czy w przypadku montażu w innym podłożu niż w ziemi (piach, SBR, EPDM, maty, kostka itp.).

2.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.4
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.5
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2024 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Translate »