Regulamin Majówka z Simbą

Majówka z Simbą  

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania promocji: 26.04.2023 r. – 31.05.2023 r.

1.1
Miejsce prowadzenia oferty – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z oferty może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Szczegółowe warunki oferty.

2.1
Promocja “Majówka z SIMBĄ” polega na zaproponowaniu Uczestnikowi do wyboru dwóch pakietów z korzyściami. Pierwsza opcja obejmuje 10% od cen wyjściowych, a druga 15 % rabatu w urządzeniach. Dodatkowo przy zamówieniu urządzeń
o wartości powyżej 10 tys. zł Uczestnik poza rabatem dostaje w gratisie grill, który  zostanie dostarczony po zrealizowaniu i opłaceniu zamówienia.

2.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.3
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.4
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.5
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2023 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Lublin. 26.04.2023

Translate »