Regulamin Promocja Wiosenna

 

Promocja Wiosenna  

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania oferty: 01.04.2023 r. – 01.06.2023 r.

1.1
Miejsce prowadzenia oferty – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z oferty może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Szczegółowe warunki oferty.

2.1
Oferta dedykowana polega na zaproponowaniu Uczestnikowi oferty dwóch pakietów z korzyściami. W każdym pakiecie do wyboru będzie jeden z podpakietów. 

Pakiet “NA START”, przy  pierwszym zamówieniu oferuje do wyboru podpakiety:  najwyższy rabat,  rabat + gwarancja na 5 lat, 
rabat + gwarancja na 6 lat.

Pakiet “WRÓĆ DO NAS”, przy kolejnym zamówieniu zawiera następujące gratisy: urządzenia o wartości 5% obrotu rocznie, pierwszy przegląd gratis*, roczne ubezpieczenie “antywandal”* oraz ekspresowa realizacja*. Gdzie * oznacza, że kolejne zamówienie musi zostać złożone w ciągu 12 miesięcy. 

2.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.3
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania oferty. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.4
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.5
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Lublin. 05.04.2023

Translate »