JESIENNY PAKIET KORZYŚCI – REGULAMIN

JESIENNY PAKIET KORZYŚCI 

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania promocji: 01.09.2023 r. – 22.12.2023 r.

1.1
Miejsce prowadzenia oferty – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z oferty może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.
Szczegółowe warunki oferty.

2.1
Jesienna promocja polega na oferowaniu przez firmę pakietu korzyści, do którego wliczają się rabaty na urządzenia, darmowy projekt, gwarancja na 4 lata oraz  darmowa dostawa i montaż urządzeń. Wszystkie te oferty łączą się i mogą być wykorzystane równocześnie.

Rabaty na urządzenia: Klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na urządzenia dostępnych w naszej ofercie. Rabat nie będzie uznawany w przypadku  modyfikacji, zmiany koloru, itp. czy w przypadku montażu w innym podłożu niż w ziemi, piachu (SBR, EPDM, maty, kostka itp.).

Darmowy projekt: Każdy klient korzystający z promocji otrzyma darmowy projekt dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Gwarancja 4 lata: Oferujemy gwarancję obejmującą okres 4 lat z wyłączeniem siłowni zewnętrznych, linariów, małej architektury oraz urządzeń street workout w tych przypadkach gwarancja pozostaje na poziomie 36 miesięcy. W ramach gwarancji zapewniamy wsparcie techniczne oraz naprawy.

Darmowa dostawa i montaż: Nasza firma zapewnia bezpłatną dostawę zamówionych urządzeń oraz profesjonalny montaż, gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

2.2
Promocja dotyczy urządzeń montowanych w nawierzchni rodzimej (ziemia).

2.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.4
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.5
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Lublin. 01.09.2023

Translate »