Akcja Fakturacja 2023/24 Regulamin

AKCJA FAKTURACJA

1.

Nazwa promocji: „Akcja fakturacja”

Organizatorem promocji jest Simba Group sp. z o.o., zwany dalej („Organizator”).

2.

Warunki korzystania z promocji:

2.1

Czas trwania promocji: – od  16.11.2023 r. do końca roku 2023.

2.2

Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

2.3

Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.

Szczegółowe warunki promocji

3.1
Promocja „Akcja fakturacja” polega na wystawieniu faktury VAT, bezpłatnym  magazynowaniu urządzeń oraz zamontowaniu ich w najbliższym  możliwym terminie, w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Korzystając z “Akcji fakturacji “ klienci otrzymują do wyboru atrakcyjne rabaty lub urządzenia gratis. Do korzyści należą również gwarancja do 6 lat, umowa przechowania (którą klienci dostaną podczas korzystania z akcji), bezpłatne przeglądy, atrakcyjny leasing oraz wizualizację 3D.  

3.2
Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 100% danego zamówienia.

3.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.4
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

3.5
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2023 r.

4
Klient korzystając z akcji akceptuję warunki regulaminu.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Translate »