Regulamin promocji “Wynegocjuj najlepszą ofertę”

 

Nazwa promocji “Wynegocjuj najlepszą ofertę”
Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)
Warunki korzystania z promocji.

2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: – od  21.03.2022 r. do wyczerpania ofert.
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.
2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja „Wynegocjuj najlepszą ofertę” polega na zagwarantowaniu uczestnikowi dotychczasowych cen na urządzenia zabawowe oraz elementy siłowi, Street workoaut. Oraz możliwość udzieleniu do oferty pewnych dodatków proponowanych w dany dzień przez BOK / PH.
3.2 Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 20% danego zamówienia (nie dotyczy jednostek budżetowych).
3.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
3.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.06.2022 r.

Lublin, dnia 13.06.2022 r.

 

Translate »