Regulamin

Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej
Ostatnia aktualizacja: 15 Czerwiec 2022
Warunki użytkowania strony

Dostęp oraz korzystanie z Simba.pl lub jakiejkolwiek innej strony internetowej (zwanej dalej “Stroną”) będących własnością i zarządzanych przez SIMBA Group sp. z o.o. (“SIMBA Group sp. z o.o.” lub “my”) podlega następującym zasadom i warunkom, postanowieniom naszej Polityki Prywatności oraz Regulaminowi.

I. Akceptacja postanowień Regulaminu
1.
Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem w pełni postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.

2.
Użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.
Treści zamieszczone na Stronie oraz oferowane usługi nie są przeznaczone, ani nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia (zwane dalej “Osobami nieletnimi”), nie gromadzimy także świadomie żadnych informacji dotyczących takich osób.

4.
SIMBA Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a.) Wprowadzania zmian do postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie: Jeśli dokonamy aktualizacji lub wprowadzimy zmiany do niniejszego Regulaminu, zaktualizowana wersja zostanie udostępniona w zakładce Regulamin, wraz ze stosowną informacją o tym fakcie. Data zaktualizowanej wersji Regulaminu będzie stanowić datę sporządzenia najnowszej wersji, wejdzie ona w życie i będzie obowiązywać w następnym dniu roboczym po opublikowaniu na Stronie.

b.) Zmiany lub usunięcia (tymczasowo lub na stałe) Strony lub dowolnej jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie, a Użytkownik potwierdza, że SIMBA Group sp. z o.o. nie będzie ponosić względem Użytkownika odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę lub usunięcie tego rodzaju.

II.  Korzystanie ze Strony
1.
Zabronione jest używanie Stron:

a.) w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b.) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c.) do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
d.) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania, używania lub ponownego używania treści niezgodnych z Ogólnymi Warunkami;

e.) do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;

f.) do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo Stron.

g.) do podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.


III. prawa własności intelektualnej

1.
Zawartość stron w domenie oraz nazwa domeny Simba.pl podlegają ochronie prawnej.

2.
Cała zawartość Strony Internetowej, w tym projekt i układ witryny stanowią własność intelektualną SIMBA Group sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.
Użytkownikowi nie wolno jest wykorzystywać, usuwać, czy zmieniać żadnych nazw, logo, haseł ani innych znaków SIMBA Group sp. z o.o., bez uzyskania naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

4.
Uzyskując dostęp do Strony, Użytkownik zgadza się, że żadna z jej treści nie może być pobierana, powielana, przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub w inny sposób rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody SIMBA Group sp. z o.o., jako właściciela praw autorskich. Nie dotyczy to pobierania, kopiowania oraz/lub drukowania treści Strony w celach ściśle osobistych i niekomercyjnych.​ Z wyłączeniem elementów strony wykorzystywanych do ofertowania lub związanych z zamówieniem produktu, jego specyfikacji, kart katalogowych, elementów działu do pobrania, udostępnionych do pobrania, oraz wszelkiego rodzaju poradników oraz katalogów ofert w plikach pdf.

IV. ograniczenie odpowiedzialności

1.
 W zakresie dozwolonym przez prawo, SIMBA Group sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, w tym, między innymi, utratę udziału w rynku, utratę możliwości, danych lub zysków powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej Strony lub za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Strony.

2.
 SIMBA Group sp. z o.o. nie gwarantuje, że Strona funkcjonować będzie w sposób nieprzerwany lub będzie wolna od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Strona lub serwer, na którym jest udostępniona, będą wolne od wirusów lub czegokolwiek, co może działać w sposób szkodliwy lub destrukcyjny.

3.
 Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane, jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność SIMBA Group sp. z o.o. lub jej pracowników lub przedstawicieli w sposób, który nie może być wyłączony lub ograniczony przez prawo, a w szczególności żadne z wyłączeń i ograniczeń w niniejszej klauzuli nie mają na celu ograniczenie jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać Użytkownikowi, jako konsumentowi, zgodnie z lokalnym prawem. 

4.
 Treści zawarte na Stronie nie stanowią doradztwa i nie należy się na nich opierać przy podejmowaniu lub wstrzymywaniu się od podejmowania jakichkolwiek decyzji.​ Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Cena, warunki i czas realizacji są uzgadniane indywidualnie z przedstawicielem handlowym SIMBA i potwierdzane w umowie bądź dokumencie przyjęcia zamówienia.


V. Brak gwarancji

1.
 Pomimo że  SIMBA Group sp. z o.o. podejmuje rozsądne starania, by zapewnić dokładność i aktualność zawartości, niewykluczone jest zaistnienie niedokładności lub błędów natury typograficznej. Zawartość i informacje na Stronach są udostępniane „jak są” i „w miarę dostępności”, bez składania jakichkolwiek gwarancji i oświadczeń.

2.
  SIMBA Group sp. z o.o. wyklucza jakiekolwiek wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia, w tym również gwarancje wartości handlowej, przydatności do poszczególnych celów – w granicach, w jakich jest to możliwe na podstawie przepisów prawa.

3.
 W szczególności,  SIMBA Group sp. z o.o. wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do terminowości, dokładności, jakości, kompletności czy istnienia zawartości i informacji prezentowanych na Stronach.

4.
 W szczególności,  SIMBA Group sp. z o.o. wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do technicznej dostępności, dopasowania czy bezbłędności Stron.

VI. Linki do Strony

Strona może zawierać linki do innych stron będących własnością stron trzecich. Nie kontrolujemy w żaden sposób, ani nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach lub praktyki tam stosowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub dostępność takich stron.​

VII. Całość Porozumienia

Postanowienia Regulaminu, w tym klauzule prawne, zastrzeżenia i inne zasady opublikowane na tej Stronie, stanowią całość porozumienia między SIMBA Group sp. z o.o. oraz Użytkownikiem w zakresie korzystania ze Strony.​

VIII. Zmiany
W każdej chwili możemy dokonać zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, publikując niniejszą informację. Zmiany takie są wiążące dla Użytkownika, dlatego powinien on co pewien czas odwiedzać tę Stronę w celu zapoznania się z aktualnym Regulaminem​, którego zasady Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać.​


Obowiązki zamawiającego
  Od momentu zamontowania urządzeń na terenie wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający staje się posiadaczem urządzeń i jest tym samym odpowiedzialny za ewentualnie powstałe szkody zarówno

  w mieniu jaki i na osobie. Zamawiający od momentu wejścia w posiadanie powinien ubezpieczyć teren i urządzenia, jest także odpowiedzialny za odpowiednią konserwację urządzeń i utrzymanie terenu.

2.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

   Wykonawca w przypadku braku płatności lub jej części zastrzega możliwość demontażu urządzeń, Zamawiający jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy, w tym celu, teren montażu.

3.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny). 


2.
 Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

XI. PODSTAWA PRAWNA

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy: 

a.) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.); 

b.)  ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.); 

c.)  ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.); 

d.) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.9); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Polityka prywatności 

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Simba.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SIMBA Group sp. z o.o.
Zimna 15, 20-204 Lublin

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@simba.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Prowadzenie newslettera

Prowadzenie rozmów typu chat online

Obsługa zapytań przez formularz

Realizacja zamówionych usług

Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: www.az.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

firma hostingowa na zasadzie powierzenia

operatorzy pocztowi

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Translate »