Promocja na Luty – Taniej o VAT

NAZWA PROMOCJI “Promocja na Luty – Taniej o VAT”

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania promocji: 06.02.2024 r. – 29.02.2024 r.

1.2
Miejsce prowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.3
Z promocji może skorzystać osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2

Szczegółowe warunki promocji.

2.1
„Promocja na Luty” polega na zaoferowaniu  Uczestnikowi cen produktów obniżonych o wartość podatku od wartości dodanej (VAT).  Promocja dotyczy urządzeń katalogowych. Promocji nie podlega seria JUNGLE, mała architektura oraz karuzela integracyjna. Co więcej, firma gwarantuje również dodatkowy rok gwarancji na wszystkie zakupione urządzenia.

2.2

Rabat nie będzie uznawany w przypadku  modyfikacji, zmiany koloru, itp. czy w przypadku montażu w innym podłożu niż w ziemi (piach, SBR, EPDM, maty, kostka itp.).

2.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.4
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.5
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2024 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Translate »