Wyprzedź wiosenną podwyżkę!

Wyprzedź wiosenną podwyżkę!

1. Nazwa promocji: „Wyprzedź wiosenną podwyżkę”
Organizatorem promocji jest Simba S. C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, zwany dalej („Organizator”).
2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: – 21.01.2022 r. – 21.03.2022 r.
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.
2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja „Wyprzedź wiosenną podwyżkę” polega na zagwarantowaniu uczestnikowi dotychczasowych cen na urządzenia zabawowe oraz elementy siłowi, Street workoaut.
3.2 Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 30% danego zamówienia (nie dotyczy jednostek budżetowych).
3.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
3.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2022 r.

Lublin, dnia 18.01.2022

Translate »