Wakacje z SIMBĄ

Wakacje ruszyły na całego, więc i my mamy dla Was coś konkretnego  – promocję „Wakacje z SIMBĄ” – najbardziej lubianą przez Klientów promocję „Taniej o  VAT” połączoną z 4 letnią gwarancją na Place Zabaw.  👇

Regulamin promocji
„Wakacje z SIMBĄ”

1. Nazwa promocji: „Wakacje z SIMBĄ”
Organizatorem promocji jest Simba S. C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, zwany dalej („Organizator”).
2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: – 01.07.2021 r. – 31.08.2021 r.
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.
2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja „Wakacje z SIMBĄ ” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Wakacje z SIMBĄ” rabatu w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT
W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto.
Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN).

Promocja polega również na  udzieleniu 4 letniej gwarancji na URZĄDZENIA ZABAWOWE. Gwarancja na: siłownie plenerowe, strefy street workout oraz linaria nadal pozostaje na okres 36 miesięcy.

3.2 Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 10% danego zamówienia (nie dotyczy jednostek budżetowych).
3.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowei www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
3.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

Lublin, dnia 01.07.2021

 

Translate »