Regulamin Gorące Otwarcie Lata

Gorące otwarcie lata  

Organizatorem promocji jest SIMBA Group sp. z o.o., zwany dalej (“Organizator”)

Warunki korzystania z promocji.

1
Czas trwania promocji: 01.06.2023 r. – 07.07.2023 r.

1.1
Miejsce prowadzenia oferty – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.

1.2
Z oferty może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Szczegółowe warunki oferty.

2.1
Promocja polega na zapewnieniu atrakcyjniejszych warunków finansowych, dostawy, montażu oraz serwisu w porównaniu do oferty konkurencji. Organizator stara się zapewnić jak najlepsze warunki dla klientów zainteresowanych zakupem urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w ramach tej promocji.

2.2
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.3
Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

2.4
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą ofertą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2.5
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.

Promocja się nie łączy z innymi promocjami.

Lublin. 01.06.2023

Translate »