Jesienna promocja

Na jesienne 🍁 wrześniowe i październikowe 🍂 dni mamy dla Was rozgrzewającą promocję z rabatami aż do 25% 👀

Regulamin promocji „Jesienna promocja”

1. Nazwa promocji: „Jesienna promocja”
Organizatorem promocji jest Simba S. C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, zwany dalej („Organizator”).
2. Warunki korzystania z promocji:
2.1 Czas trwania promocji: – 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r.
2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – strona www Organizatora oraz zakupy za pośrednictwem telefonu/maila.
2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Szczegółowe warunki promocji
3.1 Promocja „jesienna promocja” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji rabatu. Wielkość rabatu jest uzależniona od wartości zamówienia i wygląda następująco:

PROMOCJA JESIENNA  
Wartość urządzeń Rabat wartościowy Dodatkowe korzyści Dodatkowe korzyści
do 25.000 zł 20,0% 4-letnia gwarancja Rzut i wizualizacja 3D GRATIS
25.001 zł  –  50.000 zł 23,0% 4-letnia gwarancja Rzut i wizualizacja 3D GRATIS
pow. 50.000 zł 25,0% 4-letnia gwarancja Rzut i wizualizacja 3D GRATIS

3.2 Klient, aby skorzystać z promocji, jest zobowiązany w okresie trwania promocji złożyć zamówienie poparte zaliczką w wysokości 10% danego zamówienia (nie dotyczy jednostek budżetowych).
3.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.4 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowei www.simba.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, którzy przystąpili do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.
3.5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.

Lublin, dnia 01.09.2021

 

Translate »